pole-copy.jpg

Настоящият сборник съдържа докладите от две научни конференции, организирани от Центъра за проучване на нови религиозни движения, проведени през 2006 година (международен семинар „Заплахата от Сибир - нови религиозни движения се стремят към българското духовно пространство”, 25-26.05.2006г. и национална конференция „Вероизповедания и нови религиозни движения в България - проблеми и перспективи на прага на Европейския съюз”, 10-12.11.2006г.). Темите на тези конференции обхващат редица въпроси, свързани с проблеметиката на новите религиозни движения и тоталитарните деструктивни секти.Обсъжданите на тези специализирани форуми въпроси продължават да бъдат актуални за нашето общество и дори придобиват нови измерения и нова комплексна сложност в контекста на присъединяването и пълноправното членство на България в Европейския съюз. Много от проблемите за статута на вероизповеданията и религиозните общности, дейността на новите религиозни движения и заплахите за обществото и отделната личност, произтичащи от деструктивните прояви на някои тоталитарни секти, предстои да се разглеждат и разрешават в нови условия и пред лицето на нови предизвикателства, както в духа на националните традиции и в рамките на националните правни системи, така и според европейските норми и стандарти. Принципите за регламентиране на дейността на вероизповеданията и новите религиозни общности, които в България познаваме от националната традиция и националното законодателство, предстои да се синхронизират с международните правни норми и стандарти, които се изработват и прилагат в страните от Европейския съюз. В този процес от значение ще бъде както националната идентичност, така и новите предизвикателства, произтичащи от интеграционните и глобализационните процеси, които се отразяват и в областта на религиозния живот и рефлектират върху многообразието на формите на неговите прояви.