pole-copy.jpg

http://www.coe.int/t/ngo/articles/conf_ple_2011_res1_sectarian_excesses_en.asp

Резолюция , приета на 27.01.2011 г. CONF/PLE(2011)RES1

“Агресия и нарушаване на човешките права от страна на сектантски организации”


Конференцията на Международните неправителствени организации на Съвета на Европа,
Позовавайки се на своята Препоръка “Агресия и нарушаване на човешките права от страна на сектантски организации” от 27.01.2011 г.,
Предвид факта, че проявите на сектантска агресия са причина за нарушаване на човешките права, и по-конкретно здравето, образованието и ненамесата в личния и семеен живот;
Предвид факта, че организациите, които проявяват сектантска агресия, често действат под предтекста за свободата на религията и застрашават основните свободи на гражданите и следователно представляват заплаха за демокрацията;
Предвид факта, че се възползват от облекчения граничен режим, това явление се разпростира в страните от Централна Източна Европа, и в същото време не намалява в страните от Западна Европа;
Предвид факта, че към настоящия момент само две държави (Белгия и Франция) са предприели правни мерки като продължение на съответните препоръки на Парламентарната асамблея, и че някои други държави (Австрия, Германия, Швейцария...) са предприели или подкрепили мерките за наблюдение и информация относно проявите на сектантска агресия; 
Обезпокоени от факта, че държави-членки на Съвета на Европа все още не са предприели мерки за противопоставяне срещу проявите на сектантска агресия, състояща се от действия срещу човешките права и основните принципи на всяка демократична общност;
Нарежда на Бюрото си да осигури последващи действия относно своята Препоръка “Агресия и нарушаване на човешките права от страна на сектантски организации” и регулярно да отчита развитието на тези действия;
Нарежда на своя Комитет по човешки права да внесе доклад относно състоянието на съдебната практика на Европейския съд за човешки права, касаещ проблематиката, свързана с проявата на сектантска агресия;
Приканва Международните неправителствени организации, имащи статус на редовни членове на Съвета на Европа, да бъдат по-бдителни относно явлението, касаещо проявата на сектантска агресия като цяло, и освен всичко останало да проследяват техните източници на финансиране, и да следят за проблемите на техните национални и местни клонове;
да предизвикат бдителност сред хората, работещи в областта на формалното и неформалното образование, здравето, закрилата на децата и семейството, във връзка с явлението на крайни прояви на култова агресия; 
да информират медиите във връзка с опасността те да бъдат използвани от сектантски организации, проявяващи сектантска агресия.