pole-copy.jpg
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Решение на кабинета на министрите на Съвета на Европа от 1994

Решение на Европейския парламент  от 12.02.1996г.

КУЛТОВЕТЕ В ЕВРОПА
Генерална дирекция за изследвания

Работен документ
Серия Европа на народите
W-10


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

B4-0259, B4-0264, B4-0266, B4-0271 and B4-0274/96    
  Резолюция за култовете в Европа

 Европейския Парламент, 

Като взе предвид Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи от 4 ноември 1950  ,

Като взе предвид Договора за Европейският съюз и в частност чл.  F(2), член K.1, точки 2, 5, 6, 7 и 9 и член K.3,

Като взе предвид своята резолюция от 8 юли 1992 за Европейската харта за правата на децата,

Като взе предвид препоръка 1178 (1992) на Съвета на Европа за култовете и новите религиозни движения,  

A. потвърждавайки своята позиция да се придържа към основните  принципи на демокрацията и законността като толерантност и свобода на съвестта, на вероизповеданието, на мисълта, на сдружаванията и събранията,

Б. Доколкото последните събития във Франция, и по-специално смъртта на 16 човека, три от които деца, във Веркорс на 23.12.1995 г. насочи  вниманието  към опасните дейности на някои организации по-известни като „култове”,

В. Доколкото дейностите на култови групи или организации с характер на култ са феномен, който бързо се разпространява и възприема все по-разнообразни форми по целия свят,

Г. Доколкото много религиозни и други секти са напълно легитимни и затова имат право техните организации и дейности да са защитени по силата на гарантираните индивидуални и религиозни свободи закрепени в Европейската конвенция за правата на човека,

Д. доколкото, все пак, някои култове действащи чрез транс-гранична мрежа в рамките на ЕС участват в дейности с незаконен или криминален характер и в нарушения на правата на човека, като малтретиране, сексуални злоупотреби, противозаконно задържане, робство, насърчаване на агресивно поведение или пропагандиране на расистки идеологии, данъчни измами, незаконно прехвърляне на капитали, трафик на оръжия или наркотици, нарушаване на трудовите закони, незаконно практикуване на медицина и т.н.,  
 

1. Потвърждава правото на свобода на мисълта, на съвестта и на вероизповеданието, и свободата на сдружаване, предмет на ограниченията наложени от нуждата да се зачита свободата личната неприкосновеност на индивида, и да се осигури защита от такива практики като изтезания, нечовешко и унизително третиране, робство и т.н. ;

2. Призовава страните-членки да осигурят органите на реда и полицията да могат ефективно да използват  съществуващите законови разпоредби и инструменти на национално ниво и да сътрудничат  активно и по-тясно, особено в рамките на Европол, с цел да се противопоставят на атаките срещу основните права на хората, за което са виновни определени култове;

3. Призовава страните-членки да установят дали техните съдебни, фискални и наказателни разпоредби са достатъчни за да предотвратят дейностите на такива култове да се превърнат в незаконни действия;

4. Призовава правителствата на страните-членки да не дават религиозен статут автоматично и да предвидят, в случай че секти са включени в тайни или криминални дейности, отнемане на техния статут на религиозни общности, който дава данъчни облекчения и определена законова защита;

5. Призовава страните-членки въвъ връзка с това, да повишат обмена на информация по между си, с оглед координиране на данните за култовите феномени;

6. Призовава Съвета да проучи, предложи и приеме всички мерки, възникващи от ефективното прилагане на инструментите предвидени в глава VI от договора за Европейския Съюз и съществуващите закони на Общността, за да контролират и да се преборят с незаконните дейности на  култовете в Европейския съюз; Призовава Съвета да насърчи сътрудничеството между страните-членки и трети държави за проследяване на изчезнали хора и подпомагане тяхната реинтеграция в обществото;

7. Инструктира Комисията и страните-членки да проявяват крайна бдителност, за да осигурят че субсидии от Общността не се дават на незаконни организации с характер на култ;

8. Призовава своята Комисия по граждански свободи и вътрешни работи да предложи на съответните комисии в националните парламенти техните следващи съвместни срещи да бъдат посветени на проблема за сектите; по този начин може да се обменя информация за организацията, методите на работа и поведението на сектите във всяка държава-членка и могат да се правят изводи за най-добрият начин за ограничаване на нежелани дейности и за изготвяне на стратегии за  подбуждане на обществена активност в тази насока. Заключенията от тази среща следва да се внесат в пленарна зала под формата на доклад;

9. Инструктира своя Председател да препрати тази резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на страните-членки и на Съвета на Европа.

 

 

Решение на Асамблеята на Съвета на Европа за създаване на организации в помощ на жертвите на деструктивни секти от 22.06.1999 г.,

 (Извадка от официалния вестник на Съвета на Европа – юни 1999 г.)

1. Асамблеята припомня своята Препоръка 1178 от 1992 г. за сектите и новите религиозни движения, в която тя счита че голямо законодателство за сектите е нежелателно, основавайки се на това, че такова законодателство може да доведе до накърняване на свободата на съвестта и свободата на вероизповедание гарантирани от чл. 9 на Европейската конвенция за правата на човека, както и да увреди традиционните религии.

2. Асамблеята потвърждава своята ангажираност към свободата на съвестта и свободата на вероизповедание. Тя признава религиозния плурализъм за естествена последица от свободата на вероизповедание. Приема, че неутралността на държавата и равната защита пред закона са основни гаранции срещу всяка форма на дискриминация и поради това призовава държавните органи да се въздържат от предприемане на мерки спрямо различните вярвания на основата на оценка на ценности.

3. В препоръка 1178 (1992),се препоръчва Комитета на Министрите да предприеме мерки за информиране и образоване на младите хора и широката общественост, и се изисква даването на корпоративен статут на всички секти и нови религиозни движения, които са регистрирани.

4. След приемането на тази препоръка се случиха редица сериозни инциденти, които подтикнаха Асамблеята да изследва този феномен още веднъж.

5. Асамблеята достигна до заключението, че не е нужно да дефинира какво означава секта или да решава дали това е религия или не. Все пак, съществува загриженост свързана с групите, които се възприемат като секти, без значение дали се характеризират като религиозни, езотерични или духовни, и това трябва да бъде взето предвид.

6. От друга страна, Асамблеята възприема позицията, че е от съществено значение да се осигури дейността на тези групи, без значение дали са с религиозен, езотеричен или духовен характер, да е в съответствие с принципите на нашето демократично общество, и в частност с разпоредбите на чл. 9 от Европейската конвенция за правата на човека, както и да е правомерна (законна).

7. От първостепенно значение е да има сигурна информация за тези групи, която да не произхожда единствено от самите секти, нито само от организациите, учредени за защита на жертвите на секти, и информацията да се разпространява широко сред обществеността, след като засегнатите са имали възможността да коментират обективността на тази информация.

8. Асамблеята отново повтаря нуждата да  се включи в академичните програми, особено в тези за тинейджъри, определена информация за историята и философията на значимите школи на мисълта и религията.

9. Асамблеята отдава голямо значение на защитата на най-уязвимите, и особено децата от членове на религиозни, езотерични или духовни групи в случай на лошо отношение, изнасилване, изоставяне, индокринация чрез промиване на мозъка и не включване в училище, което прави невъзможно за социалните служби да оказват надзор.

10. Ето защо Асамблеята призовава правителствата на страните-членки:

I. когато е необходимо да създава или подкрепя независими национални или регионални информационни центрове за групи с религиозен, езотеричен или духовен характер;

II. да  се включи в академичните програми на училищата информация за историята и философията на значимите школи на мисълта и за религията;

III. да се използват нормалните процедури на наказателното и гражданско право срещу незаконните практики извършвани в името на групи с  религиозен, езотеричен или духовен характер;

IV. да се осигури строго спазване на законодателството свързано със задължението за включване на децата в училища  и намеса на съответните органи в случай на неспазване;

V. когато е необходимо да се насърчава създаването на неправителствени организации  за жертвите или семействата на жертвите на религиозни, езотерични или духовни групи, особено в страните от Източна и Централна Европа;

VI. да насърчава такъв подход към религиозните групи, който доведе до разбирателство, толерантност, диалог и разрешаване на конфликти;

VII. да се предприемат твърди мерки против всяко действие, което е дискриминационно или което маргинализира религиозни или духовни малцинствени групи.

11. По- нататък, Асамблеята препоръчва на Съвета на министрите:

I. когато е необходимо, да предвидят определени действия за създаване на информационни центрове относно групи с религиозен, езотеричен или духовен характер в страните от Източна и Централна Европа в своите програми за подпомагане на тези държави;

II. да се създаде Европейска обсерватория за групи религиозен, езотеричен или духовен характер, с цел да се улесни обмяната на информация между националните центрове

Решения на кабинета на министрите на Съвета на Европа №9220 от 19.09.2001г.

Отговор на Комитета на министрите приет на 765-та среща на заместник-министрите (19.09. 2001)


1.         Комитетът на министрите внимателно разгледа Препоръка 1412 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за незаконните на сектите. Комитетът е запознат с това, че проблемът изложен в Препоръка 1412 и в частност тези описани в параграф 9 от Препоръката  са сериозна грижа за много от страните-членки в Европа. Комитетът е съгласен напълно с Асамблеята, че е  крайно необходимо да се осигури дейностите на тези групи, били те от религиозно, езотерично или духовно естество да бъдат в съответствие с принципите на демократичното общество (cf. параграф 6 от Препоръката ).

2.         В тази връзка Комитетът подчертава, че от своя страна правителствата са задължени, когато имат работа с такива групи да се придържат не само към чл. 9, но към всички разпоредби на Европейската конвенция за правата на човека и на други релевантни инструменти, защитаващи достойнството присъщо на всички човешки същества и техните равни и неотменими права. Това налага, inter alia, задължението да се спазва принципите на свобода на вероизповеданието и не-дискриминация.

3.         По тази причина Комитетът одобрява препоръките насочени към дейности на групи от религиозно, езотерично или духовно естество и по-специално призивът на Асамблеята към правителствата на страните-членки за прилагане на правни мерки спрямо незаконни практики извършени в името на и от такива групи, като се използват обичайните налични процедури на наказателното и гражданското право (пар. 10 от препоръката).

4.         Комитетът е наясно с това, че основната цел на тази препоръка е защитата на човешкото достойнство и на най-уязвимите хора, в частност децата на лица, принадлежащи към групи с религиозно, езотерично или духовно естество, както и че препоръката отдава голямо значение, в тази връзка, на осигуряването на обществото с информация за такива групи. В тази връзка, изразява общото си съгласие с идеите изложени в параграф 10 като цяло.

5.         По-нататък, Комитетът е запознат с това, че редица страни-членки  в отговор на призива изразен в подпараграф 10.i от препоръката са създали независими информационни центрове или са в процес на установяването им.

6.         Във връзка с препоръката адресирана към Комитета на Министрите в подпараграф 11.ii да се създаде Европейска обсерватория (наблюдателен пункт) за групи от религиозно, езотерично или духовно естество, за да се улесни обменът на информация между националните центрове, Комитетът счита че от гледна точка на ресурсите той няма възможност да  приеме с това предложение. В допълнение, за да се осигури надеждност и обективност на събираната и обменяна информация, (пар. 7 от препоръката), такава институция ще изисква съществени човешки и финансови ресурси. Все пак, Комитетът на Министрите не изключва възможността Съвета на Европа при наличие на бюджетни ресурси да поеме една подпомагаща роля за поддържането на мрежа и обмена на информация между съществуващите национални информационни центрове. Същото се отнася до предложението на Асамблеята  да се включат определени дейности в програмите за сътрудничество и подпомагане на Съвета на Европа (параграф 11.i от препоръката). Комитетът ще информира Асамблеята за всякакви действия, които могат да се предвидят в тази насока.