pole-copy.jpg
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

КУЛТОВЕТЕ В ЕВРОПА

Генерална дирекция за изследвания

Работен документ
Серия Европа на народите
W-10


B4-0259, B4-0264, B4-0266, B4-0271 and B4-0274/96


Резолюция за култовете в Европа

Европейския Парламент,

§ Като взе предвид Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи от 4 ноември 1950 ,

§ Като взе предвид Договора за Европейският съюз и в частност чл. F(2), член K.1, точки 2, 5, 6, 7 и 9 и член K.3,

§ Като взе предвид своята резолюция от 8 юли 1992 за Европейската харта за правата на децата,

§ Като взе предвид препоръка 1178 (1992) на Съвета на Европа за култовете и новите религиозни движения,

A. потвърждавайки своята позиция да се придържа към основните принципи на демокрацията и законността като толерантност и свобода на съвестта, на вероизповеданието, на мисълта, на сдружаванията и събранията,

Б. Доколкото последните събития във Франция, и по-специално смъртта на 16 човека, три от които деца, във Веркорс на 23.12.1995 г. насочи вниманието към опасните дейности на някои организации по-известни като „култове”,

В. Доколкото дейностите на култови групи или организации с характер на култ са феномен, който бързо се разпространява и възприема все по-разнообразни форми по целия свят,

Г. Доколкото много религиозни и други секти са напълно легитимни и затова имат право техните организации и дейности да са защитени по силата на гарантираните индивидуални и религиозни свободи закрепени в Европейската конвенция за правата на човека,

Д. доколкото, все пак, някои култове действащи чрез транс-гранична мрежа в рамките на ЕС участват в дейности с незаконен или криминален характер и в нарушения на правата на човека, като малтретиране, сексуални злоупотреби, противозаконно задържане, робство, насърчаване на агресивно поведение или пропагандиране на расистки идеологии, данъчни измами, незаконно прехвърляне на капитали, трафик на оръжия или наркотици, нарушаване на трудовите закони, незаконно практикуване на медицина и т.н.,

1. Потвърждава правото на свобода на мисълта, на съвестта и на вероизповеданието, и свободата на сдружаване, предмет на ограниченията наложени от нуждата да се зачита свободата личната неприкосновеност на индивида, и да се осигури защита от такива практики като изтезания, нечовешко и унизително третиране, робство и т.н. ;

2. Призовава страните-членки да осигурят органите на реда и полицията да могат ефективно да използват съществуващите законови разпоредби и инструменти на национално ниво и да сътрудничат активно и по-тясно, особено в рамките на Европол, с цел да се противопоставят на атаките срещу основните права на хората, за което са виновни определени култове;

3. Призовава страните-членки да установят дали техните съдебни, фискални и наказателни разпоредби са достатъчни за да предотвратят дейностите на такива култове да се превърнат в незаконни действия;

4. Призовава правителствата на страните-членки да не дават религиозен статут автоматично и да предвидят, в случай че секти са включени в тайни или криминални дейности, отнемане на техния статут на религиозни общности, който дава данъчни облекчения и определена законова защита;

5. Призовава страните-членки въвъ връзка с това, да повишат обмена на информация по между си, с оглед координиране на данните за култовите феномени;

6. Призовава Съвета да проучи, предложи и приеме всички мерки, възникващи от ефективното прилагане на инструментите предвидени в глава VI от договора за Европейския Съюз и съществуващите закони на Общността, за да контролират и да се преборят с незаконните дейности на култовете в Европейския съюз; Призовава Съвета да насърчи сътрудничеството между страните-членки и трети държави за проследяване на изчезнали хора и подпомагане тяхната реинтеграция в обществото;

7. Инструктира Комисията и страните-членки да проявяват крайна бдителност, за да осигурят че субсидии от Общността не се дават на незаконни организации с характер на култ;

8. Призовава своята Комисия по граждански свободи и вътрешни работи да предложи на съответните комисии в националните парламенти техните следващи съвместни срещи да бъдат посветени на проблема за сектите; по този начин може да се обменя информация за организацията, методите на работа и поведението на сектите във всяка държава-членка и могат да се правят изводи за най-добрият начин за ограничаване на нежелани дейности и за изготвяне на стратегии за подбуждане на обществена активност в тази насока. Заключенията от тази среща следва да се внесат в пленарна зала под формата на доклад;

9. Инструктира своя Председател да препрати тази резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на страните-членки и на Съвета на Европа.