pole-copy.jpg
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Решение на кабинета на министрите на Съвета на Европа №9220 от 19.09.2001г.

 

Отговор на Комитета на министрите приет на 765-та среща на заместник-министрите (19.09.2001)

1.Комитетът на министрите внимателно разгледа Препоръка 1412 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за незаконните на сектите. Комитетът е запознат с това, че проблемът изложен в Препоръка 1412 и в частност тези описани в параграф 9 от Препоръката са сериозна грижа за много от страните-членки в Европа. Комитетът е съгласен напълно с Асамблеята, че е крайно необходимо да се осигури дейностите на тези групи, били те от религиозно, езотерично или духовно естество да бъдат в съответствие с принципите на демократичното общество (cf. параграф 6 от Препоръката ).

 

2.В тази връзка Комитетът подчертава, че от своя страна правителствата са задължени, когато имат работа с такива групи да се придържат не само към чл. 9, но към всички разпоредби на Европейската конвенция за правата на човека и на други релевантни инструменти, защитаващи достойнството присъщо на всички човешки същества и техните равни и неотменими права. Това налага, inter alia, задължението да се спазва принципите на свобода на вероизповеданието и не-дискриминация.

 

3.По тази причина Комитетът одобрява препоръките насочени към дейности на групи от религиозно, езотерично или духовно естество и по-специално призивът на Асамблеята към правителствата на страните-членки за прилагане на правни мерки спрямо незаконни практики извършени в името на и от такива групи, като се използват обичайните налични процедури на наказателното и гражданското право (пар. 10 от препоръката).

 

4.Комитетът е наясно с това, че основната цел на тази препоръка е защитата на човешкото достойнство и на най-уязвимите хора, в частност децата на лица, принадлежащи към групи с религиозно, езотерично или духовно естество, както и че препоръката отдава голямо значение, в тази връзка, на осигуряването на обществото с информация за такива групи. В тази връзка, изразява общото си съгласие с идеите изложени в параграф 10 като цяло.

 

5.По-нататък, Комитетът е запознат с това, че редица страни-членки в отговор на призива изразен в подпараграф 10.i от препоръката са създали независими информационни центрове или са в процес на установяването им.

 

6.Във връзка с препоръката адресирана към Комитета на Министрите в подпараграф 11.ii да се създаде Европейска обсерватория (наблюдателен пункт) за групи от религиозно, езотерично или духовно естество, за да се улесни обменът на информация между националните центрове, Комитетът счита че от гледна точка на ресурсите той няма възможност да приеме с това предложение. В допълнение, за да се осигури надеждност и обективност на събираната и обменяна информация, (пар. 7 от препоръката), такава институция ще изисква съществени човешки и финансови ресурси. Все пак, Комитетът на Министрите не изключва възможността Съвета на Европа при наличие на бюджетни ресурси да поеме една подпомагаща роля за поддържането на мрежа и обмена на информация между съществуващите национални информационни центрове. Същото се отнася до предложението на Асамблеята да се включат определени дейности в програмите за сътрудничество и подпомагане на Съвета на Европа (параграф 11.i от препоръката). Комитетът ще информира Асамблеята за всякакви действия, които могат да се предвидят в тази насока.