pole-copy.jpg

Комюнике

21 май 2009 г.

На 18 май 2009 г. в Санкт Петербург се състоя II Междуправославно съвещание по проблемите на противостоене на тоталитарното сектантство. Съвещанието е плод на доброволно консултативно сътрудничество, предполагащо обмяна на опит и обсъждане на общите задачи за превенция на разпространене на тоталитарните секти и окултни учения. Тяхната дейност застрашава сериозно както отделни лица, така и цели семейства, обществото и държавата, а в известен смисъл — според световните им претенции, огласени от лидерите на редица тоталитарни секти, и стремежа им да активизират дейността си в различни държави — опасността е за цялата световна общественост. Това изисква специално внимание на междудържавно и междуцърковно равнище.

 

Първото такова съвещание се проведе преди около година — на 6 юли 2008 г. в гр. Никозия (Кипър). Във II Междуправославно съвещание взеха участие 40 участници — ръководители и сътрудници на православни антисектантски центрове,  духовници и миряни от седем автокефални православни църкви: Руска, Кипърска, Гръцка, Българска, Сръбска, Румънска, на Чехия и Словакия.

 

След пасхалния тропар на няколко езика работата на съвещанието започна с подробно изказване на Карпасийския хорепископ Христофор (Кипърска църква). След това се проведе оживена дискусия по тезисите на неговия доклад, обсъдиха се възможностите, задачите и пътищатата за приложението им в работата на антисектантските центрове. С голямо внимание бяха разгледани и обсъждани приетите на съвещанието в Никозия документи.

 

Участниците в съвещанието единодушно приеха мнението за жизнената необходимост от оперативна обмяна на информация, получена в процеса на наблюдение на деструктивнте действия на тоталитарните секти в отделните страни, както и информация за случаи на миграция на сектантска «мисионерска» дейност .В подобни случаи са важни конкретни сведения за вероучението и обредната практика на дадено сектантско формирование. Създаването на система за своевременен обмен на информация придава на междуправославното съвещание на антисектанстките центрове характер на постоянно действащ междуправославен форум с ежегодни сесии.

 

В хода на II Междуправославно съвещание беше отбелязана необходимостта от създаването на работна група за редактиране на приетите на съвещанията съвместни документи и текстове. След всестранното обсъждане на начините за взаимен информационен обмен беше избрана работна редакционна група на междуправославното съвещание от представители на всички Църкви, антисектантски центрове, участници в съвещанието.

 

II Междуправославно съвещание завърши с определяне на мястото за провеждане на поредното съвещание в 2010 г. Участниците в съвещанието единодушно подкрепиха поканата на Неврокопския митрополит Натанаил, който предложи III Межправославно съвещание да се проведе в България. Съвещанието завърши с обща молитва.